Timepris

Timeprisene varierer fra den offentlige salærsatsen som for tiden er kr 1.140 opp til en normalpris på kr 2.000 + mva. I enkelte saker kan prisen bli satt både høyere og lavere enn dette dersom sakens kompleksitet og omfang tilsier det. 

Fastpris

Normalt vil det ikke bli avtalt fastpris. Innenfor noen standardiserte områder kan advokat Heitmann likevel tilby dette:

Testament kr 3.400 inkl. mva. 
Fremtidsfullmakt kr 3.500 inkl. mva.
Samboerkontrakt kr 3.600 inkl. mva.
Ektepakt kr 3.600 inkl. mva.  

Prisene gjelder normaltilfeller og forutsetter at det ikke oppstår problemstillinger som krever ekstra arbeid ut over det som er grunnleggende for disse sakstypene.


Dokument- og oppgjørshåndtering ved overdragelse av bolig, hytte, leilighet eller tomt når du selv har funnet kjøper kr 14 000 inkl. mva. Fastprisen gjelder for omsetning av eiendom for inntil kr 1,5 mill.Provisjon vil påløpe i tillegg med 1 promille av salgssum ut over 1,5 mill.

Mange som skal selge eiendom har allerede funnet en kjøper, og partene er enige om hovedpunktene i salgsavtalen. Det er likevel nyttig å få hjelp til å sette enigheten ned på papiret i en rettsgyldig kontrakt. Fastprisen på kr 14 000 omfatter oppsett av standard kontrakt, men ikke kontraktsmøte med partene. Behovet for en nøytral tredjepart som kan ta imot betalingen og garantere at den blir utbetalt til selgeren etter at heftefritt skjøte er tinglyst er også dekket til denne prisen.

Det er videre en rekke dokumenter som skal fylles ut og formidles til de rette instansene i en salgsprosess. Vi kan også bistå med innhenting av egenerklæringsskjema, hjemmelsopplysninger og info. om heftelser, oppsett og gjennomgang av kontrakt med kjøper og selger, konsesjonserklæring/-søknad. En slik fullstendig dokumentpakke koster i tillegg kr 8 000 inkl. mva. Mellomløsninger kan også avtales.

Totalprisen med dokumentpakke omfatter både den nevnte kontraktsutarbeidelsen, et kontraktsmøte med begge parter på inntil 1,5 timer, kontakt også med andre offentlige instanser enn tinglysningsregisteret og innhenting av hjemmelsopplysninger.

Fastpris forutsetter at det ikke er mer enn to lån som skal innfris og at det ikke er mer enn to hovedparter på hhv. selger og kjøpersiden. Eierskifteforsikring formidles også med ivaretakelse av alle dokumenter mot et tillegg på kr 1.500+mva. Gebyrer og utlegg  påløper i tillegg.

 

Fri rettshjelp

Ved behov for fri rettshjelp etablerer Advokat Heitmann kontakt med innvilgende myndigheter og oppdraget utøves mot betaling av forskriftsbestemt egenandel. 

Det er ikke alle sakstyper som omfattes av rett til fri rettshjelp. I tillegg må man i de fleste sakstypene ha inntekt lavere enn kr 350.000 for enkeltpersoner og kr 540.000 for ektefeller/samboere. Nettoformue må ikke overstige kr 150.000. 

Les mer om fri rettshjelp på:

fylkesmannen.no - Fri rettshjelp
Fri rettshjelp - Informasjon om fri rettshjelp
Rettshjelploven - hjemmel og hovedregler 
Rettshjelpforskriften - detaljer om bl.a. egenandel

Annen rettshjelpdekning

For mange er det for dyrt å oppsøke en advokat hvis man må betale hele regningen selv. Ofte har man rett til rettshjelpdekning etter villaforsikringen, innboforsikring eller annen forsikring for løsøre eller fast eiendom. I tillegg har mange rett til rettshjelpdekning gjennom sin arbeidstakerorganisasjon.

Advokat Heitmann hjelper deg å finne ut om det foreligger noen aktuell dekning for din sak.