Timepris

Timeprisene varierer fra den offentlige salærsatsen som for tiden er kr 1.215 opp til en normalpris på kr 2.000 + mva. I enkelte saker kan prisen bli satt både høyere og lavere enn dette dersom sakens kompleksitet og omfang tilsier det. 

Fastpris

Normalt vil det ikke bli avtalt fastpris. Innenfor noen standardiserte områder kan advokat Heitmann likevel tilby dette:

Testament kr 3.500 inkl. mva. 
Prisen inkluderer inntil en times gjennomgang av arveregler om hva du kan og ikke kan bestemme i testamentet


Fremtidsfullmakt kr 3.600 inkl. mva.
En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å la familien styre din anliggender når du ellers ville fått oppnevnt en verge


Samboerkontrakt kr 3.600 inkl. mva.
... eller samboeravtale klargjør hvem som eier hva og hvordan det økonomiske ansvaret skal fordeles mellom partene


Ektepakt kr 3.600 inkl. mva.  
Det er et krav om ektepakt for å opprette særeie for ektefeller. Det samme gjelder for gaver mellom ektefeller

 

Prisene gjelder normaltilfeller og forutsetter at det ikke oppstår problemstillinger som krever ekstra arbeid ut over det som er grunnleggende for disse sakstypene.

 

 

Fri rettshjelp

Ved behov for fri rettshjelp etablerer Advokat Heitmann kontakt med innvilgende myndigheter og oppdraget utøves mot betaling av forskriftsbestemt egenandel. 

Det er ikke alle sakstyper som omfattes av rett til fri rettshjelp. I tillegg må man i de fleste sakstypene ha inntekt lavere enn kr 350.000 for enkeltpersoner og kr 540.000 for ektefeller/samboere. Nettoformue må ikke overstige kr 150.000. 

Les mer om fri rettshjelp på:

fylkesmannen.no - Fri rettshjelp
Fri rettshjelp - Informasjon om fri rettshjelp
Rettshjelploven - hjemmel og hovedregler 
Rettshjelpforskriften - detaljer om bl.a. egenandel

Annen rettshjelpdekning

For mange er det for dyrt å oppsøke en advokat hvis man må betale hele regningen selv. Ofte har man rett til rettshjelpdekning etter villaforsikringen, innboforsikring eller annen forsikring for løsøre eller fast eiendom. I tillegg har mange rett til rettshjelpdekning gjennom sin arbeidstakerorganisasjon.

Advokat Heitmann hjelper deg å finne ut om det foreligger noen aktuell dekning for din sak.